Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Valette’

Hur är det att vara familjemedlem med en person som har kidnappat sina barn?
Hur känns det och hur upplever man situationen, har man en blind lojalitet pga blodsbanden?

Tror man på den orsak som kidnapparen hävdar som den utlösande faktorn till kidnappningen eller håller man tyst för husfridens skull?

När jag bloggade om Frank och André så funderade jag mycket på dessa frågor och jag fick till viss del svar på dem också.
För de närmaste familjemedlemmarna till Ann-Louise verkade tycka att hon gjorde var fullkomligt okej. De var tyvärr inte lika glada över mina blogginlägg om de två kidnappade bröderna, vilket ledde till en anmälan till DI.
När pojkarna återfanns så var det i morföräldrarnas hus, och morfar agerade ombud för den kidnappande mamman när det gällde en ansökan inlämnad till HD.
Ann-Louises familj valde henne, inte hennes barn.

Så är Ann-Louises familj en norm eller ett undantag?

Hur är det med familjemedlemmarna och släktingarna till följande barn: (mer…)

Read Full Post »

När barn påträffas, återfinns eller lämnas över oskadda efter en kidnappning, egenmäktighet det är en glädjande dag.

Som jag skrivit tidigare så är barn inte saker, ammunition eller spelbrickor du kan använda mot den andra föräldern. Detta gäller både för mammor som för pappor.

Barn är barn och skall så förbli. Oskyldiga och okränkbara.

Kämpa för era barn, men gör det på rätt sida lagen.

Jag kan se bland kommentarerna här på denna blogg och på andra att en del har svårt att skilja på föräldrarnas handlingar i det senaste uppmärksammade fallet.

Mamman kunde ta barnen utan att myndigheterna utlyste rikslarm, men när pappan tog dem så tog det hus i helvitte.
Mamman har vårdnaden om barnen, det är skillnaden. Hon var och är på rätt sida av lagen.

Hur och på vilka grunder detta beslut om enskild vårdnad togs vet jag ej, men helt klart är pappan missnöjd med detta arrangemang. (mer…)

Read Full Post »

Så nu har Ann-Louise och hennes fisförnäma advokat bestämt sig.
Ett överklagande mot, i min åsikt den väldigt milda, domen i Svea Hovrätt är inlämnad till Högsta Domstolen.
Södermanlands Nyheter har en liten notis om det hela som ni hittar här.

Egentligen så vore det bra om HD väljer att ta upp denna dom.
Allt för att det skall bli klarlagt hur brottet Grov Egenmäktighet med Barn skall bedömas utifrån brottsbalken kapitel 7 .
Som det är nu så får mammor straffrabatt på sin brottsliga handling medan papporna får en rejäl åthutning av rättsväsendet för sitt brott.
Och båda föräldrarna har begått samma brott; Grov Egenmäktighet med Barn.

Så för alla föräldrars skull så hoppas jag att HD tar upp detta brottsmål.

Vad Ann-Louise vill med denna överklagan är förmodligen att bli helt frikänd från sin brottsliga handling, som hon själv anser inte är ett brott alls, och där med slippa betala skadestånd och annat.

Tack till Madde som tipsar om att Ann-Louise Valette överklagat Svea Hovrätts milda dom till HD.

Read Full Post »

Ryktet växer medan det går.

Så när är det nog?
När ska man sätta ned foten och säga; “Stopp, det räcker nu !” ?
Hur länge ska någon eller några få älta, trakassera och anmäla någon annan ?
När är det nog med anklagelser och anmälningar ?

Hur länge ska myndigheter få ta emot dessa anmälningar och utreda för att konstatera att det inte finns någon grund i anmälningens anklagelser ?
Att alla anmälningar och anklagelser är ogrundade och helt utan bevis? Hur ofta ska de som namnges i anmälningarna, där ibland de utpekade offren, vittna att inget av det som anmälaren påstår har ägt rum och att allt är lögn.
Hur ofta ska detta få ske innan någon säger att det är nog med anklagelser som inte är sanna ?

När är det dags att säga STOPP ? (mer…)

Read Full Post »

Ännu en gång har en mamma kommit billigt undan.

DOM
2010-04-09
Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nyköpings tingsrätts dom den 10 juli 2009
Skuldfrågan
Vad som förekommit här föranleder inte hovrätten att i skuldfrågan göra någon annan bedömning än den tingsrätten gjort. Ann-Louise Valette kan alltså inte undgå ansvar för egenmäktighet med barn. Hovrätten finner dock, eftersom det i målet inte kan anses klarlagt att Ann-Louise Valette kände till att George Pesor tillerkänts ensam vårdnad om barnen Frank och André genom domstolsbeslut den 6 november 2008, att hon enbart ska dömas för brottet med tillämpning av 7 kap. 4 § första stycket 2 brottsbalken.
Hovrätten finner likaså, på de av tingsrätten angivna skälen, att brottet är att bedöma som grovt.

Påföljdsfrågan
Skäl föreligger inte att frångå tingsrättens val av påföljd. Straffvärdet är dock lägre än vad tingsrätten funnit.
Skadestånd
Hovrätten finner inte skäl att frångå vad tingsrätten bestämt ifråga om ersättning för kränkning och sveda och värk till barnen Frank och André eller ifråga om ersättning för sveda och värk till George Pesor.
SAKEN
Egenmäktighet med barn
_____________________________
HOVRÄTTENS DOMSLUT
1. Hovrätten, som tillämpar 7 kap. 4 § första stycket 2 och tredje stycket brottsbalken, ändrar tingsrättens dom i ansvarsdelen endast på det sättet att fängelsestraffets längd bestäms till 6 månader.
2. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i skadeståndsdelen endast på det sättet att det belopp som Ann-Louise Valette ska utge till George Pesor bestäms till 102 215 kr, jämte ränta på sätt tingsrätten bestämt.

3. Sekretess enligt 35 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifterna i läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, med undantag av sidan 1 i intyget, ska bestå i målet.

Så domen sänks från 10 månader till 6 månader, och som det verkar så är Ann-Louise normal.
Märkligt efter att ha sett henne och hört hennse förvirrade vittnesmål.
Hur denna person kan klassas normal eller inte sinnessvag/sjuk är märkligt.

Folk som har sett henne och hört hennes vittnesmål är nog lika förbluffade som jag.
Får förmoda att Monica får vatten på sin kvarn nu, men hon har inte hört vittnesmålet i domstol.
Men jag antar att det kvittar….

Södermanlands Nyheter har en liten notis om domen.
Här skriver Ingrid om fallet och domen.

Read Full Post »

Den 9 april kommer domen i Fallet Valette, den 8 april kommer en dom i ett fall som inte är lika omskrivet.

Ingen vårdnadstvist här heller, paret hade delad vårdnad om de tre barnen.
Detta arrangemang var tydligen inte bra nog för mamman som tog barnen från Gotland och flyttade till fastlandet och den nya fästmannen. Väl på fastlandet ansökte kvinnan om och blev beviljad skyddad identitet. Per automatik så fick de tre barnen också skyddad identitet. Det verkar som om det är otroligt lätt att få denna skyddade identitet….

Men det kan ju ha vägt in att kvinnan som en del i sin brottsliga gärning anmält pappan till barnen för olaga hot och att hon var rädd att han kunde göra barnen illa. Hon påstår även att när hon berättat för pappan till barnen att hon ansökt om enskild vårdad att han blivit vansinnig. Månne det var därför hon anmälde honom för att få ett “bevis” på hans stora potential som våldsverkare ????

En kopia på en sådan anmälan kan ju ge henne skyddad identitet om handläggaren är en sympatisör för kvinnor som flyr från våldsamma män….
Söker man med en del specifika sökord på nätet så får man fram ”intressegrupper” som har en manual på hur du kan få övertaget och garanterat (!) ensam vårdnad om barnet/barnen vid en skilsmässa och vårdnadstvist.
Delar av det denna mamma som stack från Gotland har gjort passar in i denna manual.

Kvinnan åtalades för att ha haft barnen bortförda från 22 december 2008 till 2 mars 2009.
Inte för Grov utan bara för Egenmäktighet med Barn.

Tingsrätten beslutade dock den 19 februari förra året att mannen tills vidare skulle ha ensam vårdnad om barnen som återfördes till Gotland.

Vad som är intressant i detta fall från Gotland är att tidningsnotisen har rubriken:

Åtalad för att ha avvikit med barnen

Avvikit med barnen…..
Är det jag som är luttrad eller är det så att man valt en ”snällare” synonym för att mamman har stuckit med barnen ?
Skulle pappan, om han gjort likadant fått Avvikit eller ett hårdare ord ?

Och som vanligt så är det barnen som är förlorarna i dessa fall.
Föräldrarnas egocentriska egoism gör att barnen inte är barn utan blir brickor i ett grymt spel som enbart går ut på att den ena föräldern ska ha ALLT och den andra föräldern ska förlora ALLT.
De pantsätter sina barns liv av ren skär egoism – och de säger att de agerat utifrån barnet/barnens bästa!

Det är dags att barns värde blir erkänt i Sverige och i det Svenska Rättssamhället.

Read Full Post »

Att det är 1:a april idag spelar nog ingen roll för det inlägg på en annan välbesökt blogg och detta inlägg.

Vad som pågår och har pågått en tid är diskussionen kring huruvida det är okej att rapportera kring ett fall där mamman är förövaren och barnen och pappan till barnen är offren. Många har lyft fram sin åsikt och jag kannor säga att meningarna är delade och ingen är riktigt med på vad den “andra” sidan påpekar och skriver.

Att ifrågasätta mammans motiv, hälsa samt att ta parti för barnens bästa och rapportera från pappans perspektiv är tydligen inte något som uppskattas i vissa kretsar.
Tyvärr så måste även mammors handlingar och agerande nagelfaras och komma till känna.
Den snedvridna rapporteringen i könsmaktordningens anda som massmedia har haft i liknande fall har ej gagnat barn ej heller deras pappor.
Vilket har lett till trasiga familjeband och barn som förlorar en av sina föräldrar i namnet av Feminismen och den allsmäktiga Könsmaktordningen.

Jag förstår dock ej hur mitt inlägg 9 april ger den andra blogg innehavaren obehag. Men det kan vara så att blogg innehavaren skriver om den debatt och som florerat på ett flertal bloggar förutom min när det gäller detta specifika fall.

Jag har rapporterat om ett brottsfall, där mamman är gärningsman, barnen och deras pappa offer och inget annat.

Men jag vill härmed påpeka att jag ej har försökt eller kommer att försöka att ersätta pojkarnas mamma med någon annan.
Pojkarna har en bio pappa och en bio mamma, sedan har de även en bonus mamma.

Vad som än kommer att avkunnas i domslutet den 9 april, så har bio mamman och pojkarna en svår väg att gå för att det skall bli ett normalt förtroende och förhållande mellan dem.

Det kommer att bli tufft och det kommer ej heller att bli lätt.

Hur bygger man som vuxen upp det förtroendet och hur kan man rättfärdiga sina handlingar som åsamkat skada och smärta ?
Det sägs ofta att förtroende och ansvar måste förtjänas, att man måste bevisa att man förtjänar förtroendet och ansvaret.
Det är en tung uppgift som väntar denna mamma och dessa två pojkar. Kommer pojkarna att våga lita på sin mamma igen och på rättsväsendet som ignorerade deras oro ?

Ingen har svaret på dessa frågor, men jag hoppas att det kommer att bli en bra relation mellan mamman och pojkarna i framtiden.
Hur lång tid det kommer ta vet jag ej, men jag är hoppfull för alla inblandades skull.

Detta inlägg ar ej en pajkastning, ej heller ett försvarstal, det är en mer precisering och reflektion på hur mitt inlägg 9 april mottagits av en bloggare och hur vissa ämnen är debatterade intensivt och ibland passionerat på gränsen till rabiat. Yttrandefrihet är en rättighet som även kommer med förpliktelser och vi ska ej ta denna rättighet för givet.

Read Full Post »

Alexis

Alexis!

Det är så tydligt att du sitter ensam i Hallstahammar, IP 81.225.193.179, och har inget bättre för dig än att hitta ett ämne i bloggvärlden som du kan förfölja och trakassera.

Det står tydligt för flera av oss som bloggar att ditt snedvridna intresse för preciserade frågor som du VILL HA ett speciellt svar på och inget annat svar duger.
Tyvärr så kan vi, för det mesta, ej ge dig de svaren du vill ha. Verkligheten och fakta är annorlunda mot vad du tror och förväntar dig.

Nu har du börjat med påhopp och det uppskattar jag inte.
Jag är ingen bondpiga och jag påpekade i ett av mina svar till en av dina kommentarer att det är intressant att du inte verkar bry dig VAR du kommenterar. Bara att du får häva ur dig vad du har på hjärtat.

Denna gång har du hävt ur dig dina synpunkter om barnen och Marks kommun i ett litet inlägg om Fallet Valette.
Vilket ger mig och alla andra som läser bloggen en bild av en person som MÅSTE kommentera men struntar fullkomligt i att det hamnar rätt för bästa möjliga genomslagskraft.

Så då kan man ställa sig frågan;
Är det så att du brinner starkt för detta fall med barnen och Marks kommun eller är du bara ute efter att få röra om och slänga ur dig kommentarer som inte är menade att vara ärliga och uppriktiga ???

Det känns som om du vill sprida ditt missnöje med att människor har skrivit om detta fall med barnen och Marks kommun med utgångspunkten och fokuseringen på Barnens Bästa.

Man har inte lagt allt för stor vikt på att mamman i detta fall är rom, en del av detta fall där vill du ha så specificerade uppgifter och nöjer dig inte med att det kanske är finska eller romani som talas i mammans familj.

Överhuvudtaget så gillar du inte och påstår och påpekar väldigt aktivt på massor av bloggar att de inlägg och debatter som förs kring barnen och Marks kommun är tårdrypande kvasiretorik.

Jag för min del är nu helt och fullkomligt övertygad att all din kommentarer här och på andra bloggar är baserade på en kvasidiskussion.

DVS att din diskussion/kommenterande förs av en person som egentligen har väldigt lite eller ingen kunskap alls om ämnet denne talar om.

Så nu får du ta en time out på min blogg.

Inget jag uppskattar att göra, men situationen med din kvasidiskussion är likt ett trolls kommenterande.

Read Full Post »

Så den 30 mars har varit.

Igår var den sista dagen i förhandlingarna i Svea Hovrätt i Fallet Valette.
Sista dagen hölls förhandlingarna bakom lyckta dörrar, innebär att vad som sades är belagd med sekretess.

Jag får förmoda att den § 12 undersökning som skulle göras innan dom meddelas som avhandlades.

Vad jag har fått fram av bla. Svea Hovrätt är att domen meddelas den 9 april klockan 11 00.

Då är det är lite mer än ett år sedan George tassade omkring i bara strumporna för att höra om det verkligen var hans pojkar som gömdes i morföräldrarnas hus i Västerås. Lite poetisk rättvisa om man tänker efter.

 

Läs ett smakprov ur boken !

Read Full Post »

På frågor om det verkligen är George som skrivit på Monicas blogg i kommentarerna till inlägget; Någon vän vid namn Ingrid Carlqvist har jag aldrig haft ,  mailade jag George och ställde frågan.

Det finns personer som tyckte att grammatiken och meningsbyggnaden i Georges kommentarer reste misstänksamhet om det verkligen var han eller någon som kapat hans namn och kommenterade i hans ställe.

Här nedan är mitt mail till George och hans svars mail.
för att se dem i ett mer läsvänligt format klicka på dem.

Read Full Post »

Tisdag 23 februari 2010, sal 14  del 2 av 2

Jag har nu kommit på att den utredning som Ann-Louise inte tycker sig blivit delaktig i och utfrågad för är den som följde hennes polisanmälan väl hemma från den långa resan till Australien. Den polisanmälan som hon lämnar in i början av 2003, hon är väldigt tydlig att hon vill anmäla, men att socialen ska hållas utanför det hela. På fråga om varför socialen skall vara utestängda från denna allvarliga anklagelse svarar Ann-Louise att hon inte litar på dem och att de är kända för att välja sida direkt.

Märkligt att vilja anmäla, men att vilja att en myndighet som oftast blir direkt involverade vid sådana anklagelser som Ann-Louise kom med ska vara utestängda från all utredning.
Men detta märkliga resonemang att tala om en del och sedan vägra låta någon ta del eller säga något mer är ett ofta återkommande beteende hos Ann-Louise under detta video förhör.

Ibland så nämner hon i förbi fart en sak, eller säger kanske de sexuella övergreppen och fortsätter med att det behöver vi ju inte ta upp här…
Man hänger ej med i hennes flöde av ord och förundras om hon verkligen förstår att det hon säger säger hon högt så att fler än hon själv kan höra det ?
Ibland när åklagaren får in en följd fråga på en sak hon nämnt i förbi fart så sluter hon sig. Inget alls får åklagaren ur henne på det som Ann-Louise just har nämnt.
Vilket gör att den kommentar om ett Email hon har fått är märklig. Emailet, som är ett sk. Kedjebrev säger Ann-Louise, är hemsk och är postat av George till henne.
(Det är detta Email som försvars advokaten fiskar upp och överrumplar rätten med just som lunchpausen är utlyst.) (mer…)

Read Full Post »

Inte lika kallt idag, men det snöar.

Åter i sal 14 och videoförhör av Ann-Louise fortsätter från måndagen. Det är fortfarande försenat schema och jag inser efter en kort paus att jag ej kommer att kunna närvara under de komplementerade förhör som försvaret har yrkat ska äga rum idag.

Rättens ordförande frågade innan lunch pausen om det verkligen behövdes ett komplementerande förhör då större delar av det som det invändes emot och ville kompelemnetras i det nya förhöret redan framkommit under åklagarens utfrågning av Ann-Louise i Tingsrätten.
Försvarsadvokat Ekberg Carlsson påpekar och förklarar att ett nytt vittnesförhör är nödvändigt och lämnar även i det kedjebrev via email som Ann-Louise påstår är från George och beskriver bla. en död kropp med halsen avskuren. (!)

Men åter till början av dagen.
Jag försöker att förstå och hänga med i de svar och osammanhängande babbels som kommer ur Ann-Louises mun, men det går inte!

Jag förstår varför Ingrid hade enormt svårt att rapportera detta förhör från TR, det är svårt nu att se det.
Man slås av en kvinna som är djupt inne i en kris och inte har en normal koll på vad som händer och sker i omvärlden och i sitt egna liv.

Åklagaren har ett svårt arbete att få klara rediga svar på sina frågor och får tillsammans med rätten höra långa förvirrade utlägg om ditten och datten. När en tillrättavisning sker och påpekande att Ann-Louise skall svara på frågan, får Ann-Louise kort kontroll över sig själv och får nästan fram ett redigt svar. (mer…)

Read Full Post »

Efter en svinkall rask promenad från mitt hotell till Riddarholmen så kan jag kallt (!) konstatera att de äldre delarna av vår kungliga huvudstad är otroligt vackra i vinterskrud och minusgrader kryddat med solsken.
Själv gick jag och svor över att inte ha tagit 2 par långkalsonger under jeansen och att mössan inte värmde pannan och öronen ordentligt i blåsten.

Svea Hovrätt är ett vackert palats på Riddarholmen bredvid Riddar kyrkan.
Väl inne i denna imponerande byggnad, Wrangelska palatset, får jag information att förhandlingen ska hållas i sal 14.
Ser mig omkring och hittar ej någon anvisning. Ber om information av informationshjälpen och hänvisas till en närliggande byggnad, Schering Rosenhanes palats., där sal 14 är inhyst. Ut i kylan igen och snabba sms till Ingrid med hänvisningar om var hon skall bege sig.

Skånskan är lite försenad pga signalfel.(fritt för tolkning ! )
Men hon hinner i tid då både åklagaren och den åtalade är försenade. De sitter fast i trafiken var den information vi fick.
Lite oproffsigt eller klantigt, borde man inte ha insett under helgen att trafiken under måndagen skulle vara kaotisk in mot Stockholm ???
(mer…)

Read Full Post »

Pga sen ankomst så började hovrätts förhandlingarna i Svea Hovrätt senare än utsatt tid.

Ja håller på att samla ihop mina anteckningar och återge min upplevelse av dag 1 inom kort.
Ingrid Carlqvist har redan bloggat ut ett inlägg som ni kan klicka till här.

Hav tålamod, mitt inlägg är på gång. Måste tyda mina anteckningar och skriva ner dem på laptopen.

Read Full Post »

Så var det dags, 09.30 börjar hovrättsförhandlingarna i  Svea Hovrätt mot Ann-Louise Valette.

Jag är på plats i Stockholm och kommer att bevaka förhandlingarna och försöka att förstå hur Ann-Louise tyckte sig berättigad att kidnappa Frank och André  samt att gömma sig och pojkarna från omvärlden och pojkarnas pappa George Pesor.

För er som är nyfiken och kanske vill sitta som åhörare så är detta det schema för hovrättsförhandlingarna i  Svea Hovrätt :

måndag
9.30 yrkanden, inställning, skriftlig bevisning
10.45 George (video)
12.15 Lunch
13-15 George igen
14.15 Valette (video)
15.45 Valette (video)
16.30 slut

tisdag
9 Valette (video)
11 Valette (video)
11.10 Valette – nytt förhör
11.40 vittne Winsberger
11.45 Lunch
13 Vittne Milena Bäcklund
13.30 Vittme Ana Lucia Sana
14 Vittne Angela Morin
14.15 Personalia
14.45 Slutanföranden
16 Överläggning

Alla vittnesförhör förutom det på Tisdag kl.11.10 är videoförhör från förhandlingarna i Tingrätten i Nyköping.

Svea hovrätt.
Besöksadress Birger Jarls Torg 16,
Riddarholmen, Stockholm

Read Full Post »

Så är 09 på väg att bli 10.

Nyheter fortsätter att strömma in via bloggar och gammelmedia. Skottlossning med flera döda i Esbo, varningar om terror på Bali, Ingrid skriver om en megaloman Miss Marple, Joakim berättar om hur han dammade rätt in i den beryktade väggen.

Jag fick för övrigt Googla Ingrids ord Megaloman, ett ord jag inte har stött på tidigare, möjligtvist har jag använt en synonym för ordet. Megaloman är en figur inom japanska TV serier ! Tror inte att det var just den innebörden som Ingrid menade i sitt inlägg om Engan. 😉

Fast det hade ju vart kul ! (mer…)

Read Full Post »

Okej, bättre sent än aldrig.
Här är en artikel om Spion Pappan.

Och sidan 8 hittar du här.

Read Full Post »

Axplock av intressanta inlägg och artiklar på nätet just nu.

Trollhare har skrivit ett inlägg som är så bra och helt klart visar var skåpet skall stå. Läs det !

Peter Billing har åter igen skrivit ett suveränt inlägg.
Läs Domstolar, konst och potens.
(mer…)

Read Full Post »

Lojalitet inom en familj eller en grupp kan vara stark, så stark att den kritsika tänkandet och den egna uppfattningen suddas ut.

Sanning är som vi alla vet ett relativt begrepp används ibland i syfte att lura, försköna och förstärka en inbillad verklighet. När detta sker inom en familj eller mindre grupp får det förödande konsekvenser, även för personer utanför familjekärnan och gruppen.

  (mer…)

Read Full Post »

TV4 Nyhetsmorgon Söndag 1 november 2009:
10.20 George Pesors barn kidnappades av sin mamma. Nu berättar han om kampen för att få dem tillbaka.


Read Full Post »

Older Posts »